KONTAKT

skyline_%252B_ho%25C3%258C%25C2%2588rlur

Hej!

Ola Ringdahl

Producent & programledare

Mobil +46 702 622 295

ola@poddcoachen.se

poddcoachen.se

Twenty Studios

Ljud- och videostudios

Telefon 08-506 350 00

info@twenty.se

twenty.se